Noteikumi

DISTANCES  LĪGUMS

PAR PRODUKCIJAS REALIZĀCIJU UN PASŪTĪJUMIEM INTERNETA VIDĒ

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Šis ir distances līgums par produkcijas realizāciju un pasūtījumiem interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību “BOOQO” (reģistrācijas numurs: 42403037973, juridiskā adrese: Raiņa iela 58 – 4, Rēzekne, LV-4601; e-pasts: info@booqo.eu; tālr. +371 27509909), turpmāk tekstā – BOOQO, un pircēju, kas veic pirkumu interneta veikalā interneta vietnē www.booqo.eu, turpmāk tekstā – Interneta veikals. Pircējs, veicot pasūtījumu Interneta veikalā šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

 • Pircējs ir fiziskā persona, kura izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci nolūkam, kas nav saistīts ar tās saimniecisko darbību, vai juridiskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci nolūkam, kas ir saistīts ar tās saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – Pircējs;
 • tiesiskajām attiecībām, kuras tiek nodibinātas starp BOOQO un Pircēju kā juridisko personu, nav piemērojami Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumi, un tās apskatāmas Civillikuma noteikumu ietvaros;
 • Prece ir foto suvenīri (magnēti, pastkartes u.c.) ar augstas kvalitātes autorfotogrāfijām, turpmāk tekstā – Prece,
 •  

1.        PRECES RAKSTUROJUMS UN CENA

Interneta veikalā Pircējs izvēlas Preci, kuru vēlas iegādāties. Pēc Preces izvēlēšanās Pircējs nospiež uz Preces attēla vai uz nosaukuma un tam ir iespēja iepazīties ar pilnu Preces aprakstu. 

Preces cena norādīta, ieskaitot visus nodokļus.

Prece var atšķirties no attēla redzamās krāsas vai toņa ziņā, savukārt Preču aprakstiem ir informatīva nozīme, parametros vai komplektācijās var būt ražotāja noteiktās izmaiņas vai modifikācijas.

Piegādes izmaksas katrai Precei nosakāma individuāli, ņemot vērā tās piegādes reģionu.

Preču piedāvājums un cenas Interneta veikalā var tikt mainīti bez brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau veiktajiem pasūtījumiem).

2.      PRECES PASŪTĪJUMS UN NORĒĶINI

Ja Pircējs izlemj Preci iegādāties, nospiežot bultiņu “pirkt”, pircējs to ieliek iepirkuma grozā. Pircēja preču groza saturs tiek atspoguļots interneta lapas labajā malā zem nosaukuma “Pirkuma grozs”.

2.1.  Norēķinu veids

Pircējam rūpīgi jāaizpilda visus pirkuma noformēšanai pieprasītos datus un atbilstoši Pircēja ievadītajiem datiem sistēmā tiek sagatavots elektronisks rēķins. Rēķins pieejams tūlītējai izdrukāšanai, kā arī tiks nosūtīts uz pasūtījumā norādīto e-pastu ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no pasūtījuma veikšanas.

Saskaņā ar sagatavoto rēķinu Pircējs veic pārskatījumu, kas ir 10 (desmit) darba dienas no rēķina saņemšanas (strīdu gadījumā Līdzēji vienojas, ka rēķina saņemšanas diena ir tā diena, kad BOOQO nosūtīja e-pastu ar elektronisko rēķinu). Veicot Preces un piegādes izmaksu apmaksu, Pircējam jānorāda rēķina numurs.

Prece tiek rezervēta Pircējam uzreiz pēc pasūtījuma apstiprināšanas. Ja kaut kādu iemeslu dēļ Prece izrādās jau pārdota un BOOQO rīcībā tajā brīdī nav konkrēta Prece, par to Pircējs nekavējoties tiek  informēts rakstveidā (e-pastā), un savstarpēji vienojoties BOOQO piedāvā Pircējam piegādāt pēc iespējas līdzvērtīgu Preci par līdzvērtīgu cenu vai Pircējam tiek atgriezta nauda.

Preces saņemšanas brīdī Pircējam tiek izsniegti pirkuma apmaksas dokumenti, šī Līguma noteikumi, pieteikums pat atteikuma tiesību izmantošanu, ja normatīvie akti to paredz, kā arī citi ar Preci saistītie dokumenti.

2.2.Prece uz realizāciju

BOOQO sadarbībā ar Pircēju, kas ir komersants, piedāvā noteiktas suvenīru grupas ņemt uz realizāciju. Šajā gadījumā Pircējs ir tiesīgs saņemt Preci, norēķinoties par to pēc realizācijas.

Pircējs līdz katra mēneša 05.datumam nosūta (e-pastā) BOOQO atskaiti par iepriekšējā mēnesī realizētās Preces apjomu. BOOQO, balstoties uz šo atskaiti, izraksta elektronisku rēķinu, kuru Pircējs apņemas apmaksāt 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas. Tomēr, ja summa no Preces realizācijas viena mēneša ietvaros nav sasniegusi EUR 50.00 (piecdesmit euro 0 centi), Pircējs, vienojoties rakstveidā (e-pastā) ar BOOQO, ir tiesīgs apmaksu pārcelt uz nākamo mēnesi vai līdz mēnesim, kad summa no Preces realizācijas sasniegs vismaz EUR 50.00 (piecdesmit euro 0 centi).

BOOQO nodrošina Pircējam bez maksas stendus Preces izvietošanai, rakstveidā vienojoties par stendu veidiem, daudzumu un piegādes kārtību. Pircējs apliecina, ka viņam ir saprotama Preču izvietošanas kārtība uz stendiem, proti, uz stendiem drīkst izvietot tikai un vienīgi Preces. Sadarbības izbeigšanas gadījumā Pircējam ir pienākums atgriezt stendus ne sliktākā stāvoklī, kādā tie tika saņemti, ņemot vērā to dabīgo nolietojumu.

BOOQO ir tiesīgs izvietot reklāmas materiālus Pircēja telpās, kur notiek Preču realizācija, atsevišķi saskaņojot to ar Pircēju.

Turklāt BOOQO ir tiesīgs rekomendēt Pircējam Preču izvietošanas/pozicionēšanas kārtību un secību Pircēja telpās, kur notiek Preču tālāka realizācija.

3.      PIEGĀDES NOSACĪJUMI

Prece tiek piegādāta Pircējam ar Omniva pakomātiem un/vai VAS Latvijas Pasts starpniecību.

Prece tiek izgatavota un piegādāta Pircējam 15 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas un pirkuma cenas samaksas veikšanas dienas. Precīzs piegādes laiks (konkrēta diena un pulkstenis) tiek atrunāts ar Pircēju pasūtījuma apstiprināšanas brīdī.

Pircējs ir tiesīgs saņemt Preci arī personīgi BOOQO birojā – Latgales iela 20, 4.stāvs, Rēzekne (šāda iespēja tiek precizēta pie pasūtījuma apstiprināšanas) 15 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas un pirkuma cenas samaksas, iepriekš vienojoties par laiku ar BOOQO pārstāvi.

 Pircējs, pērkot Preci uz realizāciju, maksā par to saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

Preces piegādes izmaksas ir atkarīgas no Preces daudzuma un piegādes adreses. Precīzas piegādes izmaksas tiek precizētas pie pasūtījuma apstiprināšanas. Preces piegāde, kuras vērtība ir vismaz EUR 50.00 (piecdesmit euro 0 centi) apmērā, notiek bez maksas.

Aptuvenās piegādes izmaksas:

Reģions

Summa, ieskaitot PVN

Rēzeknes pilsētas teritorijā

Bez maksas

Ārpus Rēzeknes pilsētas teritorijas

No 2.50 līdz 3.50 EUR

4.      ATTEIKUMA TIESĪBAS

Pircējs, kurš nopirka Preci kā patērētājs, var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc Preces piegādes (saņemšanas). Termiņš sākās nākamajā dienā pēc datuma, kas nosaka tā sākumu. Preci var atgriezt tikai oriģinālā iepakojumā un pilnā komplektācijā.

Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs sedz Preces piegādes izdevumus un ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

 4.1.  Izņēmumi no atteikuma tiesību izmantošanas kārtības

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības un BOOQO ir tiesības atteikt Pircēja atteikuma tiesību izpildi, ja:

 • Prece ir bojāta un ar Preces saņemšanas brīdi Pircējs bija apliecinājis, ka tā atbilst pasūtījumam;
 • Prece tika izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizēta, piemēram, Prece ir ar Pircēja iesniegtu fotoattēlu, norādīto dizainu un/vai labojumiem;
 • Prece nav pilnā komplektācijā.

 Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, Pircējam jānosūta pieteikums par atteikuma tiesību izmantošanu uz BOOQO juridisko adresi:  Raiņa iela 58 – 4, Rēzekne, LV-4601.  BOOQO pārstāvis sazināsies ar Pircēju, lai sarunātu, kad un uz kurieni Pircējs var atgādāt Preci.

 

4.2.Preces un samaksas atgriešanas kārtība

Pircēja pienākums ir ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no atteikuma veidlapas vai paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas atdot Preci BOOQO.

BOOQO pienākums ir ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja rakstveida informāciju par viņa lēmumu atkāpties no Līguma, atmaksāt tam no Pircēja saņemto naudas summu, tajā skaitā Pircēja samaksātos piegādes izdevumus. Pienākums atmaksāt piegādes izdevumus BOOQO atkrīt, ja Pircējs sākotnēji bija izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav BOOQO piedāvātais standarta piegādes veids.

BOOQO minēto naudas summu atmaksā bezskaidras naudas norēķina, izņemot gadījumus, kad Pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un Pircējam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.

BOOQO ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar Līgumu Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad BOOQO saņēmis Preci vai Pircējs iesniedzis BOOQO apliecinājumu par to, ka Prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

 

5.      PRECES ATGRIEŠANA (SAISTĪBĀ AR REALIZĀCIJAS DARĪJUMIEM)

Pircējam ir tiesības atgriezt Preces BOOQO, ja Preces neatbilst Preču kvalitātes prasībām (piemēram, ražotāja brāķis), kas noteiktas normatīvajos aktos. Šajā gadījumā BOOQO apmaina Preci 14 kalendāro dienu laikā no Preces piegādes dienas Pircējam un Pircēja rakstveida pretenzijas saņemšanas dienas (arī e-pastā).

Pircējam ir tiesības atgriezt BOOQO noteiktus Preces veidus tādus kā suvenīrus ar fotoattēliem un maketiem, ja šī Prece netiek vai praktiski netiek realizēta vai veidojas tās pārpalikums. Šajā gadījumā Pircējs ir tiesīgs vienu reizi mēnesī atgriezt BOOQO šo Preci vai apmainīt pret citu Preci, rakstveidā (e-pastā) vienojoties ar BOOQO par atgriešanas kārtību. Ja Pircējs atgriež Preci, par kuru bija jau norēķinājies ar BOOQOBOOQO apņemas šo summu atmaksāt Pircējam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no atgrieztās Preces saņemšanas.

Ja Pircējs ilgstoši kavē samaksas termiņu vai ir pamatotas aizdomas, ka Pircējs nespēs vai izvairās norēķināties par realizētajām Precēm, vai Līguma izbeigšanas gadījumā, vai gadījumā, ja tiek ierosināta Pircēja maksātnespējas lieta, BOOQO ir tiesīgs par saviem līdzekļiem izņemt Preces, ko piegādājis Pircējam, piedaloties Pircēja pilnvarotiem pārstāvjiem, sastādot aktu par izņemšanu un noformējot Preču nodokļa rēķinu.

Līdzējiem vienojoties, Preces var būt atgrieztas BOOQO arī citu iemeslu dēļ. Preču atgriešanas gadījumā Pircējs noformē Preču nodokļa rēķinu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

6.      GARANTIJA

Garantija ir BOOQO bezmaksas apsolījums atmaksāt Pircējam par Preci samaksāto naudas summu, apmainīt Preci pret atbilstošu preci, bez atlīdzības novērst Preces neatbilstību vai veikt citas darbības, ja Prece neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.

6.1.  Garantijas nosacījumi Pircējam, kas ir komersants

BOOQO apmierina Pircēja pretenzijas attiecībā uz Preces slēptajiem defektiem, ja Pircējs paziņojis par Preces nepilnībām rakstveidā ne vēlāk kā vienu mēnesi no Preces saņemšanas dienas. Preču garantija neattiecas uz bojājumiem, kurus izraisījusi nepareiza Preces uzglabāšana, ekspluatācija, apkalpojošā personāla nolaidība, avārijas un stihiskas nelaimes, trešās personas kaitējums u.c.

Ja BOOQO vainas dēļ rodas Preces bojājumi garantijas laikā un Pircējs ir iesniedzis pamatotu pretenziju rakstveidā, defekti tiek novērsti vai Prece tiek samainīta pret citu Preci ne vēlāk 15 kalendāro dienu laikā no paziņojuma par bojājumu saņemšanas brīža.

Ja Preces konstatēto defektu novēršanai tehniski nepieciešams ilgāks laiks, tad Pircējs ar BOOQO 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis rakstisku pretenziju par konstatēto defektu, sagatavo un paraksta vienošanos par defektu novēršanas kārtību un termiņiem.

 

6.2. Garantijas nosacījumi Pircējam, kas ir patērētājs

BOOQO apmierina Pircēja pretenzijas attiecībā uz Preces slēptajiem defektiem, ja Pircējs paziņojis par Preces nepilnībām rakstveidā ne vēlāk kā divu gadu laikā no Preces saņemšanas dienas. Piesakot prasījumu, Pircējam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments (čeks, pavadzīme vai kvīts). Preču garantija neattiecas uz bojājumiem, kurus izraisījusi nepareiza Preces uzglabāšana, ekspluatācija, apkalpojošā personāla nolaidība, avārijas un stihiskas nelaimes, trešās personas kaitējums u.c.

Pircējs, kuram pārdota Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, ir tiesīgs pieprasīt, lai BOOQO veic vienu no šādām darbībām:

 1. bez atlīdzības novērš Preces neatbilstību Līguma noteikumiem vai atlīdzina Pircējam izdevumus par neatbilstības novēršanu;
 2. apmaina Preci pret tādu pašu vai ekvivalentu Preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība Līguma noteikumiem;
 3. attiecīgi samazina Preces cenu;
 4. atceļ Līgumu un atmaksā Pircējam par Preci samaksāto naudas summu.

Augstāk minētie nosacījumi nav spēkā (nav konstatējama Preces neatbilstība Līguma noteikumiem) un Pircējam nav tiesību prasīt veikt kādu no augstāk minētajām darbībām, ja:

 1. Pircējs pats mēģinājis novērst Preces bojājumu;
 2. bojājums radies dabas stihiju apstākļu dēļ, piemēram, plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce u.c.;
 3. Prece lietota neatbilstoši tās lietošanas mērķiem un/vai pretēji lietošanas noteikumiem.

Gadījumā, ja Pircējam ir pamats uzskatīt, ka iegādātā Prece neatbilst Līguma noteikumiem (konstatēts ražotāja defekts u.c.), Pircējs ir tiesīgs pieteikt rakstveida prasījumu, paralēli sazinoties ar BOOQO pārstāvi pa šajā Līgumā vai Interneta veikalā norādīto e-pastu, pastu vai tālruni, kur Pircējam tiks ieteiks labākais risinājums.

Ja Pircēja vārdā rīkojas cita persona, šai personai jāiesniedz BOOQO normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noformēta pilnvara rīkoties Pircēja vārdā.

7.    LĪDZĒJU ATBILDĪBA

Katrs Līguma Līdzējs atbild otram Līdzējam par katru materiālu zaudējumu, kas radies viņa vainas dēļ. BOOQO atbild par Preču bojājumiem un/vai zudumiem, kas radušies Preču piegādes laikā līdz Pircēja norādītajai vietai. Savukārt Pircējs atbild par Preču bojājumiem un/vai zudumiem, kas radušies pēc Preču pieņemšanas.

Šī Līguma ietvaros BOOQO ir tiesības pieprasīt un Pircējam ir pienākums maksāt BOOQO līgumsodu 0,5% apmērā no termiņā nesamaksātas summas par katru nokavēto kalendāro dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pircēju no Līguma saistību izpildes.

Gadījumā, ja Pircējs (komersants) nesamaksā rēķinu Līgumā noteiktajā kārtībā un tas netiek izdarīts arī 10 (desmit) darba dienu laikā pēc BOOQO rakstveida brīdinājuma (e-pastā) saņemšanas, BOOQO ir tiesīgs piemērot Pircējam līgumsodu 50% apmērā no kavētā rēķina summas, bet ne mazāk kā EUR 50,00 (piecdesmit euro 0 centi) apmērā par katru šāda veida pārkāpumu.

Līdzēji vienojas, ja kāds no Līdzējiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no attiecīgās Līdzēja gribas neatkarīgi apstākļi (ja tas ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam Līdzējam, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā Līdzēja nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

8.      KONFIDENCIALITĀTE

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no Līdzējiem sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai arī tā atklājas pildot darba pienākumus, kā arī jebkura šīs informācijas daļa, tai skaitā, bet ne tikai informācija par otra Līdzēja uzņēmējdarbību, finanšu stāvokli, tehnoloģijām, procesiem, plāniem, nodomiem, informāciju par produktiem, “know-how”, tirdzniecības noslēpumiem, datorprogrammām, tirgus iespējām, klientu un biznesa lietām, tai skaitā rakstiska, mutiska, datu formā uzglabāta, audio – vizuāla un jebkurā citā veidā uzglabāta informācija, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu.

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija:

 • 8.1.   ja pirms informācijas saņemšanas no otra Līdzēja tā atradās Līdzēja rīcībā vai bija tam zināma un ja uz šo informāciju tās saņemšanas laikā nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums;
 • 8.2. kas ir likumiskā veidā saņemta vai kļuvusi pieejama Līdzējam no avota, kas nav otrs Līdzējs, un kas pirms šīs informācijas saņemšanas nav bijusi Līdzēja rīcībā.

Līdzējam nav tiesību izmantot otra Līdzēja konfidenciālo informāciju jebkādai komerciāla rakstura lietošanai vai arī to izmantot paša vai jebkuras trešās puses labā citādi, kā vien ar otru Līdzēju rakstiski saskaņotā veidā. Līdzējam nav tiesību izpaust otra Līdzēja konfidenciālu informāciju trešajām personām bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas saņemšanas. Līdzēja pienākums ir nodrošināt, ka konfidenciālā informācija būs pieejama tikai tiem Līdzēja darbiniekiem, amatpersonām, kuriem tā ir nepieciešama, lai Līdzējs izpildītu ar šo līgumu uzliktās saistības, kā arī nodrošināt, ka Līdzēja amatpersonas, darbinieki, kuri izmantos Līdzēja konfidenciālo informāciju, saņems un izmantos to vienīgi šī Līguma izpildes nodrošināšanai un tikai nepieciešamajā apjomā.

Līdzēja konfidenciālas informācijas izpaušana netiks uzskatīta par Līguma konfidencialitātes noteikumu pārkāpumu, ja informācija tiek izpausta pēc tam, kad tā kļuvusi publiski zināma vai pieejama neatkarīgi no Līdzēja, un/vai informācija tiek izpausta normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, apjomā un kārtībā.

 

9.      AUTORTIESĪBAS

Autora mantiskās tiesības uz Līguma izpildes ietvaros izstrādāto un Pircējam piegādāto Preci pāriet Pircējam ar brīdi, kad Prece tam ir pilnībā nodota un Pircējs ir pilnībā norēķinājies ar BOOQO par tā veiktajiem darbiem šī Līguma ietvaros.

Pircējs nekādā gadījumā nedrīkst kopēt, pavairot vai kā savādāk izmantot Preces bez BOOQO rakstveida piekrišanas pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām.

BOOQO garantē, ka ar visiem darbiniekiem, konsultantiem un apakšuzņēmējiem ir noslēdzis līgumus, saskaņā ar kuriem autortiesības uz izstrādāto Preci pieder BOOQO un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs BOOQO tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus Preces izmantošanai un/vai izplatīšanai. Ja BOOQO nav ievērojis vai ir pārkāpis iepriekšminēto garantiju, BOOQO atlīdzina Pircējam jebkurus tiešos zaudējumus, kas Pircējam šajā sakarā radušies. Pircējs nenes nekādu atbildību pret trešajām personām šajā sakarā.

10.   DATU APSTRĀDE

Līdzēji piekrīt, ka katrs Līdzējs kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra Līdzēja saņemtus datus, ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līgumu noslēgšana, rēķinu sagatavošana un izsūtīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu BOOQO pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma.

BOOQO ievēro Pircēja norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi.

Personas dati tiks glabāti papīra un elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. Līdzējs var nodot otra Līdzēja personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus.

Noslēdzot Līgumu, Pircējs piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par jaunumiem un izmaiņām BOOQO pārstāvēto tiesību pārvaldījumā. Pircējs, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt BOOQO bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par Pircēja personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei.

Šī Līguma 10.sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no Līdzējiem vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

 

11.     CITI NOTEIKUMI

Šis Līgums stājās spēkā, Pircējam veicot Preces pasūtījumu Interneta veikalā un piekrītot tā noteikumiem, savukārt no BOOQO puses sniedzot Preces pasūtījuma apstiprināšanu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei.

Gadījumā, ja Līgums tiek slēgts starp BOOQO un komersantu, tad katrs Līdzējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, rakstveidā brīdinot otru Līdzēju vismaz 30 kalendārās dienas iepriekš.

Jebkuru strīdu starp Līdzējiem, kas izriet no šī Līguma, Līdzēji apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā pēc atbildētāja juridiskās vai dzīvesvietas adreses vietas.

Katrs no Līdzējiem informē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu un/vai par jebkuriem tādiem apstākļiem, kas var ietekmēt ar Līgumu pielīgto saistību izpildi, 5 (piecu) darba dienu laikā, kā arī un uzņemas visus riskus sakarā ar jebkādām korespondences saņemšanas grūtībām vai neiespējamību.

Līgums var tikt grozīts un papildināts tikai pēc Līdzēju savstarpējas vienošanās rakstiskā veidā un tā kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

Korespondence, kas saistīta ar Līguma izpildi, ir iesniedzama rakstiski latviešu valodā šajā Līgumā norādītajās Līdzēju adresēs, un uzskatāma par saņemtu:

 1. ja izsūtīta ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad paziņojumā par pasta sūtījuma izsniegšanu vai septītajā dienā pēc nodošanas pastā (pasta zīmogs), šaubu gadījumā sūtītajam jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto sūtījumu nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus;
 2. ja nodota personīgi pret parakstu – dienā, kad tie nogādāti saņēmējam;
 3. ja nosūtīta pa elektronisko pastu, nākamajā darba dienā, ja vien otrs Līdzējs neatsuta saņemšanas apstiprinājumu tajā pašā dienā.

Ja kāds no Līguma punktiem kāda iemesla dēļ zaudētu spēkā esamību, tas neietekmē citu Līguma noteikumus un pārējie Līguma punkti paliek spēkā. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Viens Līgums eksemplārs glabājas pie BOOQO, bet otrs pie Pircēja.

Šeit Jūs varat lejupielādēt atteikuma veidlapu:  Atteikuma veidlapa

Šeit Jūs varat lejupielādēt Distances līguma PDF versiju: Distances ligums

Scroll to top